Anyagában történő hasznosítás:

→            Bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás kivételével.

Ártalmatlanítás:

→            Minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez.

Átrakó állomás:

→           A települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.

Biohulladék:

→          A biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék.

Biológiailag lebomló hulladék:

→            Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;

Csomagolási hulladék:

→            Fogyasztási célból forgalomba hozott termékek csomagolására használt hulladékká vált összetevője.

→            Anyaga a legkülönbözőbb lehet (műanyag, fa, papír, fém, üveg, textil, kompozit (pl. Tetra-pak), egyéb).

→            Legnagyobb része egyutas, újrahasználatra, újrahasznosításra szánt hányada elenyésző;

Csurgalékvíz:

→            A lerakott hulladékból természetes anaerob folyamatok következtében alakul ki.

→            Veszélyes hulladéknak minősül.

→            Nehézfém-tartalma és egyéb toxikus (mérgező) összetevői miatt különleges kezelést igényel;

Depóniagáz:

→            A hulladéklerakókon anaerob körülmények között keletkező gáz.

→            Hazai jogszabályokban hulladéklerakó-gázként definiálják.

Elektronikai hulladék, elhasználódott háztartási gépek:

→            A lakossági használatból kivont, elhasználódott, elektromos árammal működő berendezések.

→            Heterogén (vegyes) összetételű hulladékok, sokféle anyagi minőségű alkotóelemből állnak.

→            Egészséget károsító anyagokat (főleg fémeket) tartalmaznak, ennélfogva veszélyes hulladéknak számítanak.

→           Az elektronikai hulladékok lakossági hulladékgyűjtő udvarban leadhatóak, illetve egyes műszaki cikkeket forgalmazó áruházakban az e célra rendszeresített konténerekben elhelyezhetőek.

→            Új műszaki cikkek vásárlása esetén az elektronikai hulladékot a forgalmazó köteles visszavenni;

Elkülönített gyűjtés:

→            Olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege - adott esetben típusa - szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését.

Elkülönítetten gyűjtött hulladék:

→           Olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus - szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek.

Előkezelés:

→            A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Életciklus-szemlélet:

→            Olyan összehasonlító megközelítési mód, amely a megelőzés, valamint a hulladékgazdálkodás során az elővigyázatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó általános környezetvédelmi elvekre, a műszaki megvalósíthatóságra, továbbá az erőforrások védelmére és a gazdasági életképességre vonatkozó szempontokra figyelemmel, az általános környezeti és gazdasági hasznok, költségek, valamint az emberi, egészségügyi és társadalmi hatások felmérésére irányul-

Emisszió:

→            Légszennyező anyag levegőbe juttatása.

→            A hulladék égése során (mint megannyi ipari tevékenységből) füstgázok keletkeznek.

→            A modern technológiák alkalmazásával a füstgáz szennyezőanyag tartalma a jogszabályban előírt határértékek alatt maradnak;

Építési-bontási (inert) hulladék:

→            Az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson.

→         Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég el, illetve más fizikai, vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés, vagy emberi egészségkárosodás következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus (mérgező) hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

→            Hasznosítása beton-adalékanyagként lehetséges, továbbá használható építőelemek, zajvédő falak gyártására, útépítésnél gödrök feltöltésére;

Fáradtolaj és csomagolóanyagai:

→            A hulladékolajok zöme gépjárművek és hidraulikus rendszerek olajcseréjénél keletkezik.

→            Az olajforgalmazó cégek, különösen a termékdíj törvény megjelenése óta, különös gondot fordítanak a fáradt olaj visszagyűjtésére.

→            Veszélyes hulladéknak számítanak.

→            E hulladékfajták szintén leadhatóak lakossági hulladékgyűjtő udvarokban.

Fém italdoboz:

→            Fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, konzerves stb.).

→           A szelektív fémgyűjtő edénybe dobhatóak továbbá háztartási kis fémhulladékok (pl. evőeszközök stb.), illetve konzerves, kutya- illetve macskaeledeles dobozok is (kimosott állapotban).

→            Anyagában történő hasznosítása a fémgyártás során, annak beolvasztásával valósul meg.

Gumihulladék:

→            Legnagyobb hányadát a használt gumiabroncsok teszik ki, melyek lerakással történő kezelése Magyarországon 2005 óta tilos.

→       Hasznosítás történhet felújítással, újrafutózással, anyagában történő hasznosítással (granulálás, őrleménygyártás), energetikai hasznosítással (tüzelőanyag, pirolízises hasznosítás), ill. egyéb módokon is (gátépítés, töltések és mesterséges zátonyok készítése, mezőgazdasági alkalmazás, talajtakarás, stb.).

Gyűjtés:

→           A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő:

→            Olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Gyűjtőedény:

→            Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.

Gyűjtőhely:

→            Az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely.

Használt akkumulátor:

→            Veszélyes hulladéknak számít.

→            A sav-ólom akkumulátorok begyűjtése és hasznosítása országosan megoldott.

→            A használt akkumulátorok lakossági hulladékudvarokban leadhatóak.

Használt sütőzsiradék:

→            Nem veszélyes hulladék.

→            A háztartásokban keletkezett főzésre, sütésre használt sütőzsiradékok a lakossági hulladékgyűjtő udvarainkban leadhatóak.

→            Hasznosítása: szappankészítés.

Hasznosítás:

→           Bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Háztartási hulladék:

→         A háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot.

Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék:

→            Az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló.

Hulladék:

→            Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

Hulladékbirtokos:

→            A hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van.

Hulladékfajta:

→            Az az anyagfajta - így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló -, amelyből az adott hulladék képződik.

Hulladékgazdálkodás:

→           A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

→           A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

Hulladékgazdálkodási létesítmény:

→           A hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket.

Hulladékgyűjtő sziget (lakossági szelektív gyűjtősziget):

→           A háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, (főként csomagolási hulladék) elkülönítetten gyűjtött, egyes háztartási hulladékfrakciók begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

Hulladékgyűjtő udvar (lakossági hulladékudvar):

→           Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd hulladék bizonyos frakciói, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott zárt gyűjtőhely.

Hulladékkezelő telep:

→            A települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

Hulladékjelleg:

→            A hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője.

Hulladéktípus:

→            A hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti azonosító kóddal jelölt hulladék.

Hulladéklerakó:

→            A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló, megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott létesítmény.

Ingatlanhasználó:

→           Az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

Italcsomagoló kartondoboz (Tetra Pak):

→            Főként tej és egyéb tejtermékek, valamint különféle gyümölcslevek csomagolási hulladékai.

→            A lakossági hulladékgyűjtő udvarok, valamint a hulladékgyűjtő szigetek papírgyűjtésre rendszeresített konténereiben elhelyezhetőek.

→            Heterogén összetételük problémát okoz feldolgozásuknál.

Komposzt:

→            A komposztálási eljárás végterméke, amely tápanyagtartalma révén a talaj termőképességének fokozására használható.

Komposztálás:

→            Nagy szervesanyag-tartalmú zöld- és biohulladék biológiai lebontással történő kezelése levegő jelenlétében (aerob folyamat) baktériumok segítségével.

→            A közszolgáltatás keretében járatrendszerben begyűjtött zöldhulladék-mennyiség a depónia takarására szolgál.

Közszolgáltató:

→            Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

Lerakás:

→            A hulladék kezelése megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban.

→            Célja a hulladék környezetterhelő hatásának a lehető legminimálisabb szintre való csökkentése.

Lom:

→            A háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékok. Pl. elhasználódott bútorok, elhasználódott használati tárgyak

→           A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el.

Lomhulladék:

→            Az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Másodnyersanyag:

→            A begyűjtött hulladékok azon része, amely felhasználható egy újabb termék gyártási folyamatának alapanyagaként (pl. megtisztított műanyag darálék felhasználható műanyag játékok készítéséhez);

Műanyag hulladék:

→            Üdítős, ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (samponos, habfürdős stb.), tejes, joghurtos pohár, margarinos doboz, csak kimosva, a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre lehet elvinni.

→            A háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) a szelektív gyűjtőszigetekre, illetve a hulladék udvarokba vihető el.

→          Nem dobható a műanyaggyűjtő edénybe zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott.

→            Anyagában történő hasznosításkor többek között műszálak készítéséhez használják (pulóver) fel;

Papírhulladék:

→            Újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz.

→            Higiénés okokból ellenben nem dobható a papírgyűjtő tartályba használt papírzsebkendő, szalvéta, illetve élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírok

→            Papírgyártásban újra papírt, építőiparban gipszkartont készítenek belőle;

Szárazelem:

→            Ceruzaelem, bébi-, góliát- vagy laposelem.

→            Az elhasználódott szárazelem veszélyes hulladék.

→            Ha a háztartási hulladékba kerül, károsítja, szennyezi környezetünket, a vizeket, az erdőket, az élővilágot. →         A begyűjtött mennyiség veszélyeshulladék-lerakóra kerül;

Szerves hulladék:

→            Biológiailag lebontható hulladékok (zöld- és biohulladék);

Színes üveg:

→            Színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üvegek.

→            A színes üveg szelektív gyűjtőedénybe nem dobható színezetlen, azaz fehér üveg, drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán.

→            Fontos, hogy az üvegekről távolítsák el a fém kupakokat!

Települési hulladék:

→            A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék.

Újrafeldolgozás:

→          Olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Újra használat:

→            Olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált.

Újrahasznosítás (recycling):

→            Hulladékká vált anyagok (pl. a szelektív gyűjtőszigeteken begyűjtött frakciók: papír, fém, fehér üveg, színes üveg, műanyag) másodnyersanyagként történő hasznosítása a környezetvédelem érdekében.

Veszélyes hulladék:

→           A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint veszélyesnek minősül az a hulladék, amely a törvényben felsorolt tulajdonságok közül eggyel, vagy többel rendelkezik, és olyan koncentrációban van jelen, hogy az emberi, állati szervezetre, ill. a természeti környezetre károsító hatást fejt ki.

→            Bizonyos frakciói (szárazelem, használt akkumulátor, elektronikai hulladékok) lakossági hulladékgyűjtő udvarainkban is leadhatóak.

Vegyes hulladék:

→            A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;

Zöldhulladék:

→            Lomb-, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom.

Elérhetőségek

Telefonszám: (93)700-079
Email: nnp@netta-pannonia.hu
Weboldal: www.nagykanizsa-netta-pannonia.hu